Algemene voorwaarden voor deelname aan de
NISSIN-competitie
Win & Celebrate 

1. ORGANISATOR

De organisator en verantwoordelijke voor de uitvoering van de competitie is:

Nissin Foods GmbH

Ginnheimer Str. 6

65760 Eschborn

Duitsland

Telefoonnummer: +49 / (0) 6196-785960

E-mail: contact.de@nissin.com

hierna ‘Nissin’ genoemd.

2. GESCHIKTE DEELNEMERS

Elke natuurlijke persoon die op het moment van deelname ouder is dan 18 jaar en in de Europese Unie woont, komt in aanmerking voor deelname. In het algemeen worden werknemers van Nissin Foods GmbH, Nissin Foods Kft. en hun familieleden uitgesloten van deelname.

3. DEELNAME

Meedoen aan de competitie is gratis.

Hoe doe je mee?

Om deel te nemen moet de QR-code tijdens de vastgestelde periode van de wedstrijd (actieperiode) in de deelnemende supermarkten worden gescand. De deelnemer zal dan automatisch worden doorgestuurd naar de website van de wedstrijd. Om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd moeten alle gevraagde gegevens, inclusief de gescande QR-code, op de website worden ingevoerd.

Het is ook mogelijk om zonder QR-code aan de wedstrijd deel te nemen. Dit doe je door naar de volgende website te gaan: https://de.nissin-foods.eu/cupnoodles/en/win-and-celebrate/nl. Ook kun je via bepaalde sociale mediakanalen van Nissin doorklikken naar de landingspagina. Hiervoor moet je ook alle gevraagde gegevens op de website invoeren.

Deelname is niet toegestaan via loterijen of geautomatiseerde methoden voor massale deelname door derden.

4. ACTIEPERIODE

De Cup Noodles wedstrijd vindt plaats in de actieperiode van 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023.

De sluitingsdatum voor inzendingen is 31 maart 2023 (de datum van indiening van het contactformulier op de landingspagina is bepalend).

5. PRIJZEN

Als onderdeel van de ‘Win en vier feest’-wedstrijd worden de volgende prijzen verloot onder alle deelnemers:

  • Hoofdprijs:

5 tripjes naar Londen voor het London Matsuri Festival:

De prijs is een korte reis naar Londen voor 2 personen (individuele reis), inclusief een bezoek aan het Matsuri Festival.

De reis zal naar verwachting in september 2023 plaatsvinden. De bindende datum wordt door de organisator samen met de winnaar vastgesteld.

Verdere details over de reis worden meegedeeld nadat de winnaar is bekend gemaakt.

De winnaar aanvaardt alle noodzakelijke wijzigingen van de prijs als gevolg van omstandigheden waarover de organisator geen controle heeft.

  • 15 Teppanyaki grillplaat
  • 150 sierlantaarns

 

6. BEPALING VAN DE WINNAARS

De winnaars worden bepaald door loting onder alle personen die de gevraagde gegevens volledig en correct op de website hebben ingevuld en die voldoen aan de hierin vermelde voorwaarden voor deelname.

De winnaars krijgen op zijn vroegst vanaf 1 april 2023 tot uiterlijk 31 mei 2023 per e-mail bericht over hun gewonnen prijs.

Een winnaar heeft in geen geval het recht een prijs te vervangen door contant geld of een ander alternatief. De aanspraak van een winnaar op een prijs of vervanging is hoogst persoonlijk en kan niet worden toegewezen of anderszins overgedragen aan een andere partij.

Indien de winnaar na kennisgeving van een gewonnen prijs geen reactie stuurt met verzendadres binnen 5 werkdagen (via bericht aan Nissin/het door Nissin ingeschakelde agentschap), dan vervalt de aanspraak op de prijs.

In dat geval heeft Nissin het recht om alternatieve winnaars te loten uit de deelnemers.

De deelnemers zijn verantwoordelijk voor het juist verstrekken van contactgegevens. Nissin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de tijdigheid, volledigheid of juistheid van de verzending van deelnamegegevens.

Indien de verstrekte contactgegevens onjuist zijn, is Nissin niet verplicht de juiste adressen vast te stellen. Alle nadelen die voortvloeien uit het verstrekken van onjuiste contactgegevens komen voor rekening van de deelnemers.

Rechtsmiddelen zijn uitgesloten.

7. UITSLUITING VAN DEELNAME

Nissin heeft het recht deelnemers uit te sluiten die het inschrijvingsproces en/of de wedstrijd manipuleren of proberen te manipuleren of die deze voorwaarden voor deelname schenden, met inbegrip van alle gevallen van illegaal hacken in het bijzonder.

8. GEEN GARANTIE/

VOORTIJDIGE BEËINDIGING

Nissin garandeert uitdrukkelijk niet de beschikbaarheid en functionaliteit van de competitie. De competitie kan als gevolg van externe omstandigheden of beperkingen worden beëindigd of opgeheven zonder dat de deelnemers enige aanspraak kunnen maken op Nissin. Het kan bijvoorbeeld gaan om technische problemen, wijzigingen van de regels of officiële of gerechtelijke beslissingen.

Nissin behoudt zich het recht voor de competitie zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren en zonder opgave van redenen te beëindigen.

9. GEGEVENSBESCHERMING/RECHTEN VAN DE DEELNEMERS

Nissin is de verantwoordelijke partij in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens in verband met de competitie. De in het kader van de competitie verstrekte persoonlijke gegevens van de deelnemer (namelijk: aanspreekvorm, voornaam, achternaam, adres en eventuele foto- of tekstgegevens) worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt met het oog op de uitvoering en verwerking van de competitie door:

NISSIN FOODS GMBH

Ginnheimer Str. 6

65760 Eschborn

Duitsland

CONTACTGEGEVENS VAN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING:

Jan Alkemade

Tel.: +49 (0) 6002-939593

E-mail: jan.alkemade@alkemade-it.de

Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan dienstverleners in opdracht van Nissin (bv. Alex & Groß GmbH) alsmede aan het door haar ingeschakelde agentschap en eventueel de organisatoren van de reis of luchtvaartmaatschappijen. De gegevens worden alleen doorgegeven voor de uitvoering van de competitie en de verwerking van de prijs.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op de rechtsgrondslag van Art. 6 (1) lid b) GDPR.

RECHTEN VAN DE DEELNEMERS

Een deelnemer heeft het recht om te allen tijde kosteloos informatie te vragen over de opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst ervan, de ontvangers en de doeleinden van de gegevensverwerking. Voorts heeft de deelnemer het recht te eisen dat de persoonsgegevens worden gecorrigeerd, afgeschermd of gewist.

De deelnemers kunnen ook te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens en een klacht indienen bij de autoriteiten voor gegevensbescherming.

Meer informatie over de rechten van de deelnemers is te vinden in het huidige privacybeleid van Nissin op https://de.nissin-foods.eu/unternehmen/en/data-protection/.

De gegevens van de deelnemers worden na afloop van de competitie en de voltooiing ervan gewist.

10. AANSPRAKELIJKHEID

Nissin, haar entiteiten, werknemers of plaatsvervangende vertegenwoordigers zijn in principe aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de competitie, tenzij de volgende bepalingen anders bepalen.

Nissin, haar functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers zijn onbeperkt aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door Nissin, haar functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers met opzet of door ernstige nalatigheid. Nissin, haar entiteiten, werknemers of plaatsvervangende vertegenwoordigers zijn bovendien onbeperkt aansprakelijk op grond van dwingende wettelijke bepalingen.

Nissin, haar entiteiten, werknemers of plaatsvervangende vertegenwoordigers zijn altijd onbeperkt aansprakelijk voor schade in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

De aansprakelijkheid voor verliezen of schendingen van rechten als gevolg van geringe nalatigheid wegens schending van essentiële verplichtingen (essentiële verplichtingen zijn verplichtingen die onmisbaar zijn voor de goede uitvoering van de rechtsbetrekking en op de uitvoering waarvan de wederpartij in het algemeen mag vertrouwen) is beperkt tot vergoeding van typische en voorzienbare schade. In alle andere gevallen is aansprakelijkheid voor geringe nalatigheid uitgesloten.

Dit laat een eventuele directe aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappijen en/of touroperators volgens de desbetreffende wettelijke bepalingen onverlet.

 11. TOEPASSELIJKE WETGEVING

Op de deelname aan deze competitie en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen tussen de deelnemers en Nissin, met inbegrip van deze voorwaarden voor deelname, is uitsluitend het recht van Nederland van toepassing.Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de aan hun verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van het land waar zij hun gebruikelijke woonplaats hebben.

Close